+662-564-6900 Ext. 72039-40

secretariat.icreate@nstda.or.th

ภาคี BME – นาโนเทค สวทช. ร่วมจัดเสวนาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2566 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร – ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะรองประธานกรรมการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thailand Biomedical Engineering Consortium : BME) เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Data – Driven Assistive Robotics และการเสวนา  Marching towards Medical Hub : Certifications of Biomedical Engineering ซึ่งจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมพื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (i-CREATe 2023) ภายใต้แนวคิด “Towards Sustainability and Inclusive Society” ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

          Prof. Wei Tech Ang ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อ Data – Driven Assistive Robotics ซึ่งเป็นการนำหุ่นยนต์ช่วยเหลือ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ช่วยเหลือคนพิการในการใช้ชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพในชีวิตประจำวัน

ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดเสวนาในหัวข้อ Marching towards Medical Hub : Certifications of Biomedical Engineering นำโดย Prof. Jiunn-Horng Kang คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยแพทย์ไทเป   ไต้หวัน  คณาจารย์จากภาคี BME ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภพ นัยเนตร  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ หัวหน้าคณะทำงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ สภาวิศวกร แห่งประเทศไทย และหัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ โดยมี ดร.จีราพร ลีลาวัฒนชัย นักวิจัยทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

     

ที่มา https://www.nanotec.or.th/th/nanotec-bme-i-create-2023